BESKRIFNING ÖFVER VESTRA VINGÅKERS SOCKEN, N.AUG.LUNDGREN, 1873.

FÖRORD ( 1932 ).
Den år 1873 av kamrer Nils August Lundgren utgivna hembygdsbeskrivningen över Västra Vingåkers socken
är för länge sedan utgången ur bokhandeln. Den kan visserligen någon gång anträffas antikvariskt men betingar
då ett ganska högt pris. Man kan således säga, att boken för den stora allmänheten är praktiskt taget oåtkomlig.
Då den i vårt land allt mer markvinnande hembygdstanken även härstädes gjort framsteg, samt intresset för vår
bygd och dess historia är i tilltagande, och då många vingåkrare uttalat en önskan att ovannämnda bok bok måtte
utgivas i ny upplaga, har Västra Vingåkers kommunalnämnd av författarens anhöriga skaffat sig rätt att utgiva
en ny upplaga av nämnda bok. Detta är också väl motiverat, då boken trots sin ålder äger mycket stora för-
tjänster som hembygdsbeskrivning.
Nämnden har också uppdragit åt en kommitté att föranstalta om utgivande av den nya upplagan.
Kommittérade ha ansett sig härvidlag böra gå fram med stor pietet och ha därför undvikit att göra några
förändringar. Även stavningssättet har bibehållits. Endast beträffande verkliga sakfel har i slutet av boken gjorts rättelser. Dessa ha verkställts av bokhandlare Hilmer Grönkvist, Lund.
Det är tydligt, att då snart 60 år förflutit sedan boken utkom, vissa delar i densamma äro föråldrade. Detta gäller
kanske i första hand bokens andra avdelning: Historia. Vad där säges om socknens bebyggelsehistoria är ej
längre i överensstämmele med modern vetenskap i nämnda fråga. Avdelningen om våra fornminnen är ej heller fullt tidsenlig. Vid de undersökningar som riksantikvarien låtit verkställa härstädes de senaste åren, ha många
fornlämningar blivit upptäckta, vilka ej voro kända vid bokens utgivande. Likväl har bibehållandet av dessa
avdelningar i oförändrat skick sin betydelse, då de ju visa den tidens åsikt om ifågavarande spörsmål.
Kommittérades uppgift sträcker sig ej blott till utgivande av Lundgrens bok i ny upplaga, utan kommunalmämndens mening var också, att kommittérade skulle förbereda en ny hembygdsbeskrivning.
Detta är ju också av stor betydelse, då ju mycket inträffat under den långa tid, som förflutit sedan boken utgavs.
Givetvis kommer man i denna nya bok att så mycket som möjligt stödja sig på nya vetenskapliga rön, och de förut påtalade föråldrade styckena i Lundgrens bok få en ny beskrivning.
Den nya upplagan av Lundgrens bok är försedd med en kort biografi, skriven av Hilmer
Grönkvist, Lund, infödd vingåkrare och känd hembygdsvän och på grund av sitt vänskapsförhållande till Lundgren mer än någon annan skickad för uppgiften.
För såväl detta arbete som för de råd och anvisningar vi erhållit av bokhandlare Grönkvist, vill kommittérade uttrycka sin tacksamhet.
Kommittérade hoppas livligt, att denna nya upplaga av Lundgrens "Beskrifning öfver Vestra Vingåkers Socken" måtte emottagas med den välvilja och det intresse, som boken förtjänar.
Vingåker i sept. 1932. KOMMITTÉRADE.
.
Första sidan Västra Vingåkers Hembygdsförening 2006. Innehållsregister
.