BESKRIFNING ÖFVER VESTRA VINGÅKERS SOCKEN, N.AUG.LUNDGREN, 1873.
INNEHÅLL.
Första afdelningen : Socknens allmänna beskaffenhet
. 1. Läge, gränsor, areal och indelning. Sid. 1.
. 2. Berg, höjder, vattendrag och mossar. Sid. 2.
. 3. Jordmånens beskaffenhet, bergarter, djur och växter. Sid. 10.
Andra afdelningen : Historia Sid.16.
Tredje afdelningen : Innevånarne.
. 1. Folkmängd. Sid.24.
. 2. Folkets utseende och lynne m.m. Sid.30.
. 3. Vilkor och lefnadssätt. Sid.32.
. 4. Klädedrägt. Sid.35.
. 5. Seder och bruk. Sid.41.
. a) Frieri, trolofning och bröllop. Sid.41.
. b) Seder och bruk vid öfriga tillfällen
jemte vidskepelse.
Sid.57.
. 6. Tjenares och andres vilkor. Sid.59.
Fjerde afdelningen : Näringar.
. 1. Landtbruk och boskapsskötsel. Sid.62.
. 2. Skogshushållning, träd- och humlegårdsskötsel,
jagt och fiske.
Sid.67.
. 3. Bruk, qvarnar och andra inrättningar. Sid.69.
. 4. Handel, handtverk och binäringar. Sid.72.
Femte afdelningen : Politisk författning.
. 1. Kameralverk.
. a) Hemmantal. Sid.75.
. b) Statsbidrag. Sid.88.
. c) Rustning och rotering. Sid.89.
. d) Klerisistatens och kyrkobetjeningens underhåll
och boställen.
Sid.90.
. e) Öfrige onera och besvär. Sid.96.
. 3. Politi.
. a) Fattigvårds-understöd och låneanstalter Sid.97.
. b) Folkundervisning. Sid.103.
. c) Helsovård. Sid.112.
. d) Kommunstyrelse. Sid.115.
Sjette afdelningen : Kommunikations- och postanstalter. Sid.118.
Sjunde afdelningen : Fornminnen. Sid.121.
Åttonde afdelningen : Kyrkan. Sid.138.
Nionde afdelningen : Presterskapet i V.Vingåker. .
. 1) Kyrkoherdar. Sid.153.
. 2) Komministrar. Sid.178.
Tionde afdelningen : Större egendomar. Sid.183.
Elfte afdelningen : Allmogespråket. Sid.203.
VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006