Sedan är den spelande. Som amerikanska tidningar coyly uttryckte det, en smak för kort "körningar i familjen". Jordan far verkar ha varit en inbiten spelare samt lokal komiker ("alltid bra för ett skratt"). På en av de Jordan "periodiska sorties till spel salonger (här en till Atlantic City, då tjurarna var ett spel nike free run 5.0 dam nere i finalen), var det Michaels far nike free run 3 dam rosa billigt som räddats sin son med att säga det hade alla varit hans idé. Det förhandlades ner till dollar 300.000, men det satt sin prägel på Jordans karriär, och när golf vadslagning kom upp i domstol, NBA gav honom den skarpaste reprimand det var sannolikt att ge den enda Nike Free Herr blå spelaren om vilken det kan sägas med säkerhet att han kommer att fylla någon arena, för någon klubb, när som nike free run 5.0 dam rea rosa helst. Jordan svarade anklagelserna om spelberoende med sin vanliga värdighet: "Hasardspel är lagligt, vadslagning är lagligt, sa han. "Min familj är inte svälter. Min fru, om jag hade ett problem, skulle ha lämnat mig. Min familj, min mor och far, vi nära sticka människor. De har övervakade mig sedan jag nike free run 2 dam svart var liten. Om jag någonsin haft ett problem, de hade aldrig ett problem säger jag hade Nike Free Run 2 Herr svart ett problem. "Hans spel, liksom faderns död, måste sättas i perspektiv. Förlusten Nike Free Run 3 Herr grå av en miljon dollar är jordnötter till en man som gör Jordaniens typ av pengar; förlusten av sin far är en katastrof för en man som länge varit beroende, efter sällskap, för att få råd, för att må bra om sig själv, på sin far. På torsdagen Jordanien bannade några i nike free run 5.0 herr rea media för att spekulera att döds kan vara länkat till rapporter om hans spelande.
Min make och jag hjälper Skor Nike Free honom eller henne jag fortfarande kan omöjligen Nike Free Run 2 Herr Rea undersöka honom eller Nike Free 4.0 V2 Dam Rea henne. Många av oss fortsatte att gå via finna dig själv i kärlek till ingenting alls. Medan jag slutade använda honom eller henne, min make och jag lär varenda en av rädslan varie helst relation en enskild engagerad jag undvek var och en och från och med nu tror jag verkligen varje uttryck Nike Free Dam Billig som han sade. Vill du vara mycket glad att du bör vara en persons Nike Free Run 3 Dam Rea "lite om sidan"? Det är lämpligt att fatta ett beslut upplevelse kopplat till denna typ av hane från början, vogue något om honom eller henne som du vill, eller kanske tanken att du ser för närvarande knuten till någon sorts engagerad manliga förse Nike Free Run 2 Dam Rea dig med ett antal intern full belåtenhet.Nike Free TR Fit Herr ReaOm något om honom eller henne, då kan du lika snabbt få någon annan att använda individer attribut, men är inte nödvändigtvis kopplade till någon form av anslutning. Om närvarande knuten till någon sorts engagerade män, då är du i allmänhet Nike Free Run 3 Herr Rea aready medveten om normalt de sannolika utfall, och du helt enkelt bör analysera om du vill styra Nike Free 5.0 V3 Dam Rea tillsammans med bysten här typen av uppåt inför tanken erhåller ytterligare, eller kanske välj en sak förr eller senare finner faktum. Oavsett vad, måste du hålla Nike Free 3.0 V2 Dam Rea upp mot ett antal riktigt allvarligaRea Nike Free 5.0 V4 Dam känsloladdad rollercoaster, men det kan verkligen vara säkrare att styra istället tillåter frågor faller.
BESKRIFNING ÖFVER VESTRA VINGÅKERS SOCKEN, N.AUG.LUNDGREN, 1873.
NILS AUGUST LUNDGREN.
Det är nu sextio år sedan "Beskrifning öfver Vestra Vingåkers Socken" utkom. Den trycktes i Örebro 1873.Då nu en ny upplaga ser dagen, har det synts utgivarna lämpligt, att denna åtföljes av några ord och data om den man, som med sitt outtröttliga intresse skapade detta verk. Det kan ju sägas, att Lundgren hade alla förutsättningar för sitt arbete. Utom sitt varma intresse för den bygd, till vilken han knöts i unga år, hade Säfstaholms stora bibliotek och rika handskriftssamlingar givetvis ett befruktande inflytande, som ej får underskattas. Här hade han rika källor att ösa ur, och han lärde sig snart konsten att rätt använda dem, men han stannade ej härvid, därom vittna hans anteckningar, som ofta nog berätta om besök i olika arkiv, i Strängnäs, i Nyköping, men framför allt i Stockholm. Redan så tidigt som 1852 berättar han om sina studier i Vingåkers kyrkoarkiv, ur vars sockenstämmoprotokoll han samlat material. En del anteckningar om Vingåker funnos nog i Säfstaholmsarkivet, men dessa ha med all sannolikhet fått användas med kritisk urskiljning. En beskrivning över Vingåker hade dock förut utkommit i tryck, vilken på några ställen av Lundgren citeras. Det var Johan Fredrik Bahr´s: "Utkast till en Historisk Antiquarisk Beskrifning öfver Westra Wingåkers socken i Södermanland" med delsiffran 1, någon del 2 utkom aldrig. Bahr´s arbete var till omfång helt obetydligt, tio sidor i 4:o, men även han har nog haft Säfstaholmsarkivet att tillgå, dessutom har han haft tillfälle göra undersökningar på orten. Författaren, som var gottlänning, kom till Vingåker 1825 eller senast 1826, som informator i prosten Johan Adolf Hedbergs hus. Han kvarstannade här till 1828, då han blev lektör hos exellensen -"blinde exellensen"- greve Gustaf Trolle-Bonde, vilken han också tillägnat sin skrift. Han kvarblev i denna befattning till 1832, då han den 12 december "till allmän granskning" inför "Philosofiska Faculteten" i Uppsala framlägger sin sockenbeskrivning, på vilken han 1833 utnämnes till filosofie kandidat. Bahr dog 1875 som adjunkt i kemi vid Uppsala universitet.
"Den 24 september, onsdag," berättar Lundgren i sin dagbok, "kl. 6 på morgonen reste jag till Örebro, - Det var stark dimma och rätt kallt; men snart nog ett herrligt solsken. Med Boktryckare Bohlin aftalade jag om tryckning af min beskrifning om Vingåker. För 1000 ex. skall han hafva omkring 700 Rdr. Få nu se huru affären aflöper. Kl. 6 e.m. var jag hemma igen."
Tryckningen synes ha gått raskt undan. Det var också ett synnerligen väl skrivet och redigt manuskript boktryckaren fick, och ytterst få synas ändringarna ha blivit i korrekturen. Vi kunna ej exakt precisera dagen, då boken förelåg i tryck, men redan den 10 februari 1874 är Richard Dybeck färdig med en skrivelse till författaren, vari han uttalar sitt tack, särskilt för de delar, där Dybecks specialintressen behandlats, "bokens antiqvariska och kulturhistoriska delar", vilka han finner "båda vara förträffliga." "Vingåkersboken", grundad på årslånga forskningare, blev också ett mönster för sockenbeskrivningar och ett verk, som till sina väsentligaste delar står ännu efter en mansålder.
Med bokens tryckning avstannade dock ej Lundgrens arbete härmed, alltjämt fortsatte han att göra sina tillägg, därvid tillgodogörande sig de nya framsteg forskning och vetenskap under årens lopp kommo att göra. Då en gång dessa författarens tillägg kunna utgivas, får den härför intresserade åter ett värdefullt bidrag till socknens historia.
Nils Conrad August Lundgren föddes i Nyköping den 7 oktober 1821, son till logarvaren och rådmannen Johan Conrad Lundgren och hans maka Anna Maria Petersson. Han var i ordningen föräldrarnas elvte barn och nionde son. Efter slutad skolgång anställdes han för en kort tid i handel och därefter å stadskassörskontoret i sin hemstad. Sommaren 1838 blev han, på rekommendation av sin forne lärare, rektor Bergholm, erbjuden bokhållareplats hos exellensen, greve Gustaf Trolle-Bonde på Säfstaholm. I sina "Skildringar" berättar Lundgren om sin resa till Vingåker, och hur han ankom till Säfstaholm den 28 oktober. "Folket kom just från kyrkan och war det för mig en ovanlig anblick att på de skilda vägarna och gångstigarna se wingåkrarne, karlar, qvinnor och barn, i deras egendomliga helgdagsdräkter." I mer än 60 år skulle han här ha sitt hem.
Redan i januari 1841, således vid något över 19 års ålder, blev han emellertid befordrad till exellensens handsekreterare, en nog så krävande och ansvarsfull befattning. Lundgren tillvann sig under årens lopp den gamle excellensens förtronende och blev denne oumbärlig. Troget tjänade han också denne siste av
"rikets herrar" till 1855, då dörren till Bondegraven under Västra Vingåkers kyrka slöts om den gamle ädlingen.
Minnena från sin långa tjänst har Lundgren nedskrivit i sina "Skildringar från den tid jag under åren 1838 - 1855 tjenstgjorde hos Hans Exellens m.m. Grefve Gustaf Trolle-Bonde", vilket synnerligen intressanta verk dessvärre aldrig blivit i sin helhet utgivet. I smärre utdrag har dock greve F.U.Wrangel begagnat sig härav för sitt arbete "Herrgårdar och deras herrar", Stockholm 1927.
Efter exellensen Bondes död 1855 behöll Lundgren befattningen som kamrer och huvudsaklig förvaltare av de många Bonde-godsen även hos den tillträdande fideikommissarien, greve Gustaf Trolle-Bonde, ända till dennes död 1884 och vidare under de år sterbhusutredningen pågick, till 1886. Han kvarbodde till detta år vid Säfstaholm, varpå han pensionerad flyttade till Åsen, och bebodde där den södra gårdsflygeln till sin död.
Lundgren anlitades också till en hel del andra förtroendeuppdrag. Så var han åren 1857- 1894 kamrerare och räkenskapsförare i Västra Vingåkers sparbank. 1862 innehade han dylik befattning även vid det i Vingåker nyinrättade avdelningskontoret till "Filialbanken i Nyköping", sedemera övergående i "Södermanlands Enskilda Bank", varifrån han avgick 1876. Vi avskedandet invaldes han i nämnda banks styrelse, vari han kvarstod till sin död. I kommunens angelägenheter tog han även livlig del. Under en följd av år var han kommunalstämmans ordförande och hade för övrigt en hel del andra kommunens förtroendeuppdrag.
Plikttrohet, samvetsgrannhet och omutlig redbarhet satte prägel på alla hans handlingar, och han var en ordningens och redans man. Ett gott huvud och ett brinnande kundskapsbegär gjorde honom också väl skickad för de många uppdrag som kommo på hans del.
Från trycket utgav han 1873 föreliggande "Beskrifning öfver Vestra Vingåkers Socken" och 1895 "Dikter och hågkomster" i en liten, för den närmaste kretsen avsedd upplaga. Han har dessutom bidragit till textinnehållet i Eneroth´s "Herrgårdar och slott i Södermanland" och till Carl Trolle-Bondes godsbeskrivningar över Kjesäter och Trolleholm. En mångfald artiklar i tidningar och tidskrifter ha även honom till författare. Utom förut berörda "Skildringar" har han skrivit teaterpjäser, vilka uppförts i sällskapskretsen på Säfstaholm och Kjesäter. Om hans språkkundskap och stilkänsla vittna bland annat hans översättningar av tysk, dansk och engelsk poesi.
År 1852 ingick Lundgren äktenskap med Emilia Aurora Åkerstein, dotter till komministern i V.Vingåker Erik Åkerstein och hans maka Albertina Enhörning. En sällsynt lycklig samlevnad förenade de båda till makans, den trogna arbetskamraten, död 1894. Själv följde han henne den 28 mars 1901.
Sedan mer än trettio år vilar nu Nils August Lundgren på Västra Vingåkers kyrkogård. De bli färre, som haft förmånen personligen känna honom eller, som tecknaren av dessa rader, med vänskap omfattas av den gamle i känslan av gemensamma intressen för Vingåkersbygden, eller minnas den fine, noble mannen med den ståtliga gestalten, där han skred fram på sina promenader mellan sitt hem och sina ämbetslokaler.
( Skrivet 1932 av : ) HILMER GRÖNKVIST
TILL FÖRSTASIDAN ....................................................................................... TILL INNEHÅLLSREGISTRET
VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖREINING 2006
Vi har retas du hela veckan att det i dag, 10 Free Running Trainers november är Eatocracy värd dess konstituerande Secret Supper i Atlanta, Georgia, centrerad kring ämnet hur kockarna allt närmare samarbete med lantbrukare siffror i bevarandet och utvecklingen av södra matlagning. Vi varit uppmuntrande du tar din plats i (virtuella) bord, genom att gå med i samtalet och matlagning tillsammans hemma. Och nu är det dags för den stora avslöja. Ring som 2014 Nike Free Run middag bell, Linton! Japp kock Linton Hopkins och de vänliga fjärrkontrollfunktion vid Atlanta Restaurant Eugene avtjänar upp natten biljettpris med en distinkt södra känsla av plats. Inte bara är kock Hopkins presidenten av sydliga Foodways alliansen, är han en två gången James Nike Free Run 2 Herrskor Beard Award nominerade och utsågs till en av Food Wine magazine Nya Chefs 2009. Vi Nike Free Runs 3.0 V2 har alltid varit så imponerad av hans relation med lokala och hantverkare bönder och purveyors visste vi att han var vår kille som, och han bara så gosh darn Darlin de första gästerna börjar anlända och köket blir redo för passerade hors d vi smög tillbaka för några hackor Nike Free 4.0 V2 Running beredning. Kanderad bacon, någon? Chef Hopkins och Eatocracy chefredaktör Kat Kinsman skåla för de lokala bönderna som gjorde måltiden möjligt. äta med munnen full! Don vara blyg, tillade Kinsman. Som folk avsluta sina antipasti, tenderar Chef Hopkins till nötkött kort revbenen för entres. Chef Free 5.0 V3 Running Hopkins visar upp en platta av svamp foraged av en bonde vän på Nike Free Run 2 Skor Indian Ridge. Den svamp serveras med måltiden. Snacka om färsk eatin. Sockerbetor sallad porr. Du kan tacka oss senare. Ovannämnda kort revben få pläterad med Anson Mill grits, logga odlas shiitakes, rödvinssky och babymorötter. Morötterna plockades idag av middag gäst Joe 2015 Free 5.0 V3 Herr Reynolds of Love är kärlek Farm. Vi don vill att det ska vara över! Maple potten de creme, kanderad pumpa, saltade pumpafrön, smör kola och kryddad grädde. Vi mighta bara slickade skärmen. En dessert är aldrig tillräckligt, och det uppriktigt sagt vara oförskämd inte att Free Run 3 2015 prova alla särskilt denna varma sorghum tårta med urlakade citrus och en sorghum sirap tuile. Och som bartenders precisera Eatocracy namn i alla typer av barkeep utstyrsel, är allt vi har att säga alla folks! nästa. Don knackar det til du provat det. Restaurangen är fina middagar med en sydlig inflytande i livsmedel och kryddor. Jag vet. Jag är södra född, Free Run 5.0 Test uppfödd. Vi kan ha södra inspirerad mat än vanliga gamla stekt kyckling, rovor, blackeyed peas majsbröd (med en skiva rå lök och pepparsås förstås) som alla jag älskar beredd på klassiska södra vägen btw. Eugenes ISN vad min mamma Nike Free TR Fit 3 Breathefast för middag och ISN avsedd att vara.
Var finns sötpotatis, collards, havskatt, ostron, okra, ris, rökt kött, etc? Åtminstone Nike Air Max Sverige den korta revbenet är på grits, men serveras med rött vin au jus? Det spelar ingen ens låta bra med grits. November 11, 2010 vid 14:25 Svara kryddpeppar ost kan vara sydligt, men att steka det spelar göra det mer så. Mina uppväxtåren spenderades Nike Air Max TN Rea tittar på mina morföräldrar Nike Air Max Dam Rea laga salat vinäger paj, okra, havskatt, hushpuppies, etc., så, även om jag bodde i New York för en lång tid, mina rötter är väldigt mycket i Kentucky, Tennessee och Georgia. Det spelar egentligen ingen roll hur släktklenod produkterna är eller hur svartaktiga grön säckväv på land skinka beredningen är det som gör det södra. Tro mig, Nike Air Max Herr Svart snälla, när jag säger att jag menar ingen respekt. Om jag kan ta hoppin John, hoe kakor och fläsk magen och göra dem smaka mer som provinsiella fransk matlagning än något någon söder om Ohio skulle erkänna att jag Nike Air Max 1 Dam Lila lärde mig aldrig mina förfäder Nike Air Max Thea Sverige recept och stilar, är min gissning att kockarna ut att imponera kan ta mycket Södra ingredienser och göra dem till något helt annat, också. När allt, inlagda persikor och kycklinglever blir kinesiska med några enkla krydda förändringar.Medan en svart ogenomskinlig är ett säkert alternativ, dess också förutsägbar och lite tråkig. En färgad tight gör ett uttalande, men tyvärr kan få dig att se ut som du är på väg till en fancy dress party. Det finns dock en stram (i tid hedrad tradition av mode skåpet, Nike Air Max 90 Dam Rea kommer denna kolumn alltid hänvisa till kläder i singularis) som lägger Va Va Voom till din vintergarderob med minimal effortintroducing Grey Wool Tight. Som en favorit grå märgel T-shirt, glider GWT sömlöst i någon garderob. Det mjukar en LBD, värmer upp en te klänning och ser fantastiskt med den här säsongens vin toner. Att inte tala om uppsjö av Billig Nike Air Max 95 Herr skor det komplimanger; Conker Chelsea stövlar och marinen sammet tofflor för att nämna några. Det finns två punkter att notera vid köp av GWT. Den första är att köpa en stor storlek och dra linn hög.